Рефераты Предметные области Типы работ Купить сайт с рефератами

База рефератов » Реферат » Экономика

   Міністерство освіти і науки України

Житомирський державний технологічний університет

                                                                               

                                                                               Кафедра бухгалтерського обліку і контролю

Папка

з предмету «Основи бізнесу»

Житомир 2008

Зміст

1. Протокол №1 зборів засновників товариства з обмеженою відповідальністю «Зебра»

2. Установчий договір про створення товариства з обмеженою відповідальністю «Зебра»

3. Статут товариства з обмеженою відповідальністю «Зебра»


 ПРОТОКОЛ № 1

зборів засновників товариства з обмеженою відповідальністю

«Зебра»

11 листопада  2005 р.                                                   м. Житомир

Голова Кравченко О.В.

Секретар Томашевська І.Л.

Присутні: 3чол.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Заснування   Товариства   з   обмеженою   відповідальністю   "Зебра" (інформація А.О. Будька).

2. Затвердження статуту Товариства (інформація А.О. Будька ).

3. Обговорення розмірів внесків до статутного капіталу на момент реєстрації (інформація А.О. Будька).

4. Обрання керівника Товариства (інформація І.Л. Томашевської).

1.  СЛУХАЛИ:

Інформацію А.О. Будька про доцільність заснування ТзОВ "Зебра ".

ПОСТАНОВИЛИ:

Заснувати товариство з обмеженою відповідальністю "Зебра".

2. СЛУХАЛИ:

Інформацію А.О. Будька щодо необхідності затвердження статуту та розміру статутного капіталу ТзОВ "Зебра".

ПОСТАНОВИЛИ:

Затвердити статут Товариства зі статутним капіталом у розмірі 150000 (Сто п’ядесят тисяч) гривень.

Внески засновників до статутного капіталу Товариства розподіляються наступним чином:

Будько Андрій Олександрович – 40000 грн., що становить 26,6 % статутного капіталу;

Томашевська Ірина Леонідівна – 50000 грн., що становить 33,4 % статутного капіталу;

Кравченко Олег Володимирович – 60000 грн., що становить 40 % статутного капіталу.

3. СЛУХАЛИ:

Інформацію А.О. Будька щодо необхідності внесення до статутного капіталу Товариства 50 % частки кожного із засновників до реєстрації.

ПОСТАНОВИЛИ:

На момент реєстрації засновники повинні внести 50 % своєї частки до статутного капіталу у вигляді грошових коштів:

Кравченко Олег Володимирович – 30000 грн.;

           Будько Андрій Олександрович – 20000 грн.;

           Томашевська Ірина Леонідівна – 25000 грн.

5. СЛУХАЛИ:

Інформацію   І.Л. Томашевської про   необхідність   обрання   керівника ТзОВ "Зебра".

ПОСТАНОВИЛИ:

Обрати    керівником    ТзОВ "Зебра"    Андрія Олександровича Будька.

Голова _______________ А.О. Будько

                      (підпис)

Секретар ______________  А.Л. Прилипко

                      (підпис)

"ЗАТВЕРДЖЕНО"                                                       "ЗАТВЕРДЖЕНО"

  Зборами учасників Товариства                                                          Виконкомом Житомирської

  протокол № 1                                                                                       міської

УСТАНОВЧИЙ ДОГОВІР

про створення товариства з обмеженою відповідальністю «Зебра»

               м. Житомир                                                  11 листопада 2005 р.

1. Ми, що нижче підписалися, громадяни України:

Кравченко О.В. / МЕ №604752, Житомирським РВ УМВС України в Житомирській обл.,   16 грудня 2004р./;

Будько А.О / ВМ №205698, Житомирським РВ УМВС України в Житомирській обл.,         24 липня 2000 р./;

Томашевська І.Л. / МЕ №254664, Житомирським РВ УМВС України в Житомирській обл.., 7 березня 1999 р./.

укладаємо договір про заснування товариства з обмеженою відповідальністю «Зебра» ( далі за текстом «Товариство»), шляхом об’єднання майна та підприємницької діяльності учасників з метою одержання прибутку.

2. Місцезнаходження Товариства: 31054, Україна,   м. Житомир, вул. Щорса 124.

Розмір Статутного  капіталу складає 150000 (Сто п’ядесят тисяч) гривень.  Внески  засновників  до  статутного  капіталу  ТОВ «Зебра» розподіляються наступним чином:

Будько Андрій Олександрович – 40000 грн., що становить 26,6 % статутного капіталу;

Томашевська Ірина Леонідівна – 50000 грн., що становить 33,4 % статутного капіталу;

Кравченко Олег Володимирович – 60000 грн., що становить 40 % статутного капіталу.

6. Учасник Товариства може за згодою інших учасників відступити свою частку в майні Товариства або її частину третім особам. Учасники Товариства мають переважне право придбання частки чи її частини у учасника, який її відступив. При передачі частки чи її частини третій особі відбувається одночасний перехід до неї всіх прав і обов'язків, що належали учаснику, який відступив її повністю або частково.

7. Учасник у будь-який час може вийти з Товариства на підставі письмової заяви. При виході з Товариства йому сплачується вартість його частки в майні Товариства. Виплата проводиться після затвердження звіту за рік, у якому учасник вийшов з Товариства і в строк до 12 місяців з дня виходу. На вимогу учасника та за згодою інших учасників частка може бути повернута повністю або частково в натуральній формі. Учаснику, який вийшов   з   Товариства,   сплачується   належна   йому   частка  прибутку, одержаного Товариством у даному році до моменту подачі заяви про вихід.

8. У випадку смерті учасника його спадкоємець має переважне право вступу до Товариства. При цьому до моменту вступу спадкоємця до Товариства або до моменту реєстрації переуступки належної йому частки у майні Товариства на цю частку призупиняються нарахування і виплата дивідендів.

         ЗАСНОВНИКИ (УЧАСНИКИ):

 КравченкоОлег Володимирович                                                                  ______________________

                                                                                                                                                                                     (підпис)

 Будько Андрій Олександрович                                                                 ________________                                                                              

                                                                                                                                                                                      (підпис)

 Томашевська Ірина Леонідівна                                   ______________________

                                                                                                                                                                                       (підпис)

«ЗАТВЕРДЖЕНО»                                                                             «ЗАРЕЄСТРОВАНО»

Зборами учасників Товариства                                                Виконкомом Житомирської

протокол №1                                                                             міської ради

від «11» листопада 2005р.                                                       ___№__від«__» ______2005р.

                                                                                          Заступник міського голови з

                                                                                                 питань виконавчих органів ради   

                                                                                                     ___________________________

                                                                                                           підпис, ПІБ       

СТАТУТ

товариства з обмеженою відповідальністю

«Зебра»

1. Загальні положення

1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Зебра» створене відповідно до рішення установчих зборів від 11 листопада 2005 року, скликання  яких передбачено установчим договором.

1.2. Найменування товариства:

1.2.1. Повне:

Українською мовою: товариство з обмеженою відповідальністю «Зебра».

Російською мовою: общество с ограниченной ответственностью «Зебра».

Англійською мовою: the limited company the liability the «Zebra»

1.2.2. Скорочене:

Українською мовою: ТОВ «Зебра».

Російською мовою: ООО «Зебра».

Англійською мовою: LCL «Zebra».

1.3. ТОВ «Зебра» є юридичною особою і діє на основі повного господарського розрахунку, самофінансування, самоокупності та відповідно до чинного законодавства України й даного Статуту.

1.4. ТОВ «Зебра» набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації.

1.5.ТОВ «Зебра» має самостійний баланс, поточний, валютний та інші рахунки в установах банків згідно з чинним законодавством, печатку та штампи зі своїм найменуванням, бланки та фірмові значки українською і англійською мовами.

1.6. ТОВ «Зебра» може від свого імені укладати угоди, набувати майнових і особистих немайнових прав і виконувати обов’язки, бути позивачем, відповідачем, третьою особою в суді, господарському суді та третейському суді.

1.7. ТОВ «Зебра» керується у своїй діяльності  чинним законодавством, даним Статутом, а також внутрішніми нормативними документами.

1.8. ТОВ «Зебра» не відповідає за зобов’язаннями держави, а держава не відповідає за зобов’язаннями ТОВ «Зебра». ТОВ «Зебра» не відповідає за зобов’язаннями учасників, а учасники не відповідають за зобов’язаннями ТОВ «Зебра».

1.9.  Юридична адреса ТОВ «Зебра»: 31054, Україна, м.Житомир, вул.Щорса ,124.

2. Засновники товариства

2.1. Засновниками Товариства є:

Кравченко О.В. / МЕ №604752, Житомирським РВ УМВС України в Житомирській обл.,   16 грудня 2004р.

 Будько А.О / ВМ №205698, Житомирським РВ УМВС України в Житомирській обл.,         24 липня 2000 р.

Томашевська І.Л. / МЕ №254664, Житомирським РВ УМВС України в Житомирській обл.., 7 березня 1999 р.

3. Мета та предмет діяльності Товариства

3.1. ТОВ «Зебра» створюється з метою сприяння розвитку економіки України, формування ринкових відносин, отримання прибутку та реалізації на його основі економічних і соціальних інтересів учасників трудового колективу ТОВ «Зебра».

3.2. Предметом діяльності ТОВ «Зебра» є:

• виготовлення печаток, штампів;

• виготовлення фарб, лаків;

• виготовлення розчинників для фарб.

У випадках, передбачених чинним законодавством України, ТОВ «Зебра» одержує ліцензії на здійснення окремих видів діяльності.

4. Юридичний статус Товариства

4.1. Згідно із метою і завданнями діяльності ТОВ «Зебра» має право:

4.1.1. Створювати на території України таза її межами філії та представництва, а також дочірні підприємства, виступати учасником господарських товариств, підприємств.

4.1.2. Вступати в договірні відносини з підприємствами, організаціями та громадянами, а також вступати посередником між ними у зв’язку з виконанням робіт, що належать до предмету діяльності ТОВ «Зебра».

4.1.3. Наймати персонал ТОВ «Зебра» на договірних та інших умовах, передбачених чинним законодавством, самостійно встановлювати форми, системи та розміри оплати праці й інші види доходів осіб, які працюють за наймом.

4.1.4. Організовувати тимчасові підрядні колективи з числа працівників ТОВ «Зебра» та інших громадян для виконання конкретних робіт на умовах підрядного договору.

 

7.  Фонди Товариства

7.1. Для діяльності ТОВАРИСТВА створюються такі фонди:

7.1.1.          Статутний капітал.

7.1.2.          Резервний капітал.

7.1.3.          Інші фонди за рішенням загальних зборів учасників.

7.2. Розмір Статутного  капіталу складає 150000 (Сто п’ядесят тисяч) гривень.  Внески  засновників  до  статутного  капіталу  ТОВАРИСТВА розподіляються наступним чином:

Будько Андрій Олександрович – 40000 грн., що становить 26,6 % статутного капіталу;

Томашевська Ірина Леонідівна – 50000 грн., що становить 33,4 % статутного капіталу;

Кравченко Олег Володимирович – 60000 грн., що становить 40 % статутного капіталу.

Зміна розміру Статутного капіталу відбувається за рішенням зборів засновників. Збільшення Статутного капіталу здійснюється за рахунок прибутку та інших джерел, передбачених чинним законодавством.

7.3. Розмір відрахувань до Резервного капіталу визначається рішенням загальних зборів учасників. Розмір Резервного капіталу не може бути меншим  27%   Статутного  капіталу.   Формування  Резервного  капіталу здійснюється шляхом щорічних відрахувань до набуття капіталом розмірів, встановлених Загальними зборами учасників. Розмір щорічних відрахувань до Резервного капіталу не може бути меншим 10 % суми чистого прибутку.

8. Розподіл прибутку і покриття збитків Товариства

8.1. Основним  узагальнюючим   показником  фінансових  результатів господарської діяльності ТОВАРИСТВА є прибуток. Прибуток утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття усіх витрат. Чистий прибуток залишається у повному розпорядженні ТОВАРИСТВА.

8.2. Частина прибутку ТОВАРИСТВА за рішенням загальних зборів учасників розподіляється між учасниками як дивіденди відповідно до частки кожного учасника в статутному капіталі ТОВАРИСТВА, якщо він створений, або пропорційно тій частині прав і обов'язків щодо діяльності ТОВАРИСТВА, яка належить учаснику.

8.3. Виплата дивідендів відбувається у національній валюті України, іноземній валюті залежно від отриманого ТОВАРИСТВОМ прибутку у відповідній валюті.

8.4. Покриття   збитків,   які   виникають   у   процесі   діяльності ТОВАРИСТВА, здійснюється за рахунок Резервного капіталу. У випадку недостачі коштів цього капіталу для покриття збитків, останні покриваються за рішенням уповноважених цим Статутом органів за рахунок іншого майна ТОВАРИСТВА у порядку, встановленому чинним законодавством.

9. Права учасників Товариства

9.1. Учасники ТОВАРИСТВА мають право:

9.1.1.          Брати участь в управлінні справами ТОВАРИСТВА в порядку, визначеному установчими документами.

9.1.2.          Брати   участь   у  розподілі   прибутку   ТОВАРИСТВА  та одержувати його частку (дивіденди).

9.1.3.          Вийти у встановленому порядку з ТОВАРИСТВА.

9.1.4.          Одержувати інформацію про діяльність ТОВАРИСТВА. На вимогу   учасника   ТОВАРИСТВО   зобов'язане   надавати   для ознайомлення звітність ТОВАРИСТВА про його діяльність.

9.1.5.          Бути   членом  трудового   колективу   ТОВАРИСТВА   (для фізичних осіб).

10. Обов'язки учасників Товариства

10.1.      Учасники ТОВАРИСТВА зобов'язані:

10.1.1. Дотримуватися      положень      установчих      документів ТОВАРИСТВА та виконувати рішення загальних зборів та інших органів управління.

10.1.2. Виконувати свої зобов'язання перед ТОВАРИСТВОМ, у т.ч. пов'язані з майновою участю, а також вносити частки до Статутного капіталу у розмірі, порядку та засобами, передбаченими установчими документами.

10.1.3. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність ТОВАРИСТВА.

10.1.4. Не допускати дій, що суперечать меті та предмету діяльності ТОВАРИСТВА.

11. Органи управління Товариства

11.1. Вищим органом ТОВАРИСТВА є збори учасників, що складаються з учасників або призначених ними представників. Представником учасника може бути особа, повноваження якої підтверджено нотаріально завіреним дорученням. Представників учасників призначають на строк, вказаний в  дорученні. Учасник має право в будь-який час замінити свого представника на зборах учасників, довівши це до відома інших учасників.

11.2. Учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у Статутному капіталі ТОВАРИСТВА або пропорційну тій частині прав і обов'язків щодо діяльності ТОВАРИСТВА, що належить учаснику. При розгляді питань про виключення учасника з ТОВАРИСТВА, ці учасники або їх представники у голосуванні участі не беруть.

Збори учасників обирають голову на один рік (за рішенням учасників і може бути передбачена черговість голосування учасників (представників учасників)). Збори учасників самостійно визначають регламент своєї роботи.

11.3.  До виняткової компетенції зборів учасників належить:

11.3.1.        Визначення основних напрямів діяльності ТОВАРИСТВА, затвердження його планів і звітів про їх виконання.

11.3.2.        Внесення змін до статуту та установчого договору.

11.3.3.        Призначення і відкликання керівника та ревізійної комісії.

11.3.4.        Затвердження річних результатів діяльності ТОВАРИСТВА та його філій, затвердження звітів, висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, визначення порядку покриття збитків.

11.3.5.        Створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження положень (статутів) про них.

11.3.6.        Винесення    рішень    про    притягнення    до    майнової відповідальності посадових осіб ТОВАРИСТВА.

11.3.7.        Визначення організаційної структури ТОВАРИСТВА.

11.3.8.        Обрання голови зборів учасників.

11.3.9.        Визначення порядку розподілу прибутку, основних напрямів інвестиційної політики ТОВАРИСТВА.

11.3.10.Встановлення   розміру,   форми   та   порядку   внесення учасниками додаткових внесків.

11.3.11.Вирішення питання про придбання ТОВАРИСТВОМ частки учасника.

11.3.12.Визначення    умов    оплати    праці    посадових    осіб ТОВАРИСТВА, його філій і представництв, дочірніх підприємств.

11.3.13.Прийняття     рішень     про     припинення     діяльності ТОВАРИСТВА, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

11.3.14.Виключення учасника з ТОВАРИСТВА.

11.3.15.Затвердження розміру Резервного капіталу ТОВАРИСТВА.

11.3.16.Затвердження   оцінки   вкладів   учасників,   внесених   у натуральній формі.

11.3.17.Визначення пільг для учасників ТОВАРИСТВА та порядку надання таких пільг.

11.3.18.Визначення умов оплати праці персоналу виконавчого органу, керівника.

11.4.  З питань визначення основних напрямів діяльності ТОВАРИСТВА та затвердження його планів і звітів про їх виконання, внесення змін до статуту та установчого договору, встановлення розміру, форми та порядку внесення учасниками додаткових внесків, а також виключення учасника з ТОВАРИСТВА рішення зборів учасників приймаються одноголосно. З усіх інших питань рішення приймаються більшістю голосів.

11.5.  Збори учасників скликаються у міру потреби, але не менше двох разів на рік.

11.6.  Голова зборів учасників організує їх роботу. Збори учасників, як правило, вирішують питання на своїх засіданнях. У випадках, коли учасники не можуть бути на зборах за станом здоров'я, у зв'язку з перебуванням у відрядженні або з інших об'єктивних причин, можливе прийняття рішення методом   опитування.   У   цьому  порядку  проект  рішення   розсилають учасникам, які повинні письмово повідомити про свою позицію. Протягом 10 днів з моменту одержання інформації від останнього з них голова повідомляє  всіх учасників  про  прийняте рішення.  Рішення методом опитування вважається прийнятим за відсутності заперечень учасників.

11.7.  Збори учасників вважаються правомірними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), які мають разом 60 % голосів, а за питань, що вимагають одноголосності, - всі учасники.

11.8.  Голова зборів учасників організовує ведення протоколу. Книга протоколів повинна бути в будь-який час представлена учасникам. Протокол повинен бути оформлений в 3-денний строк з дня проведення загальних зборів.

11.9.  Позачергові збори учасників скликає голова, якщо цього вимагають інтереси ТОВАРИСТВА в цілому, неплатоспроможність тощо.

11.10.    Учасники ТОВАРИСТВА, які мають разом 20% голосів, мають право вимагати скликання позачергових зборів учасників у будь-який час і з будь-якого приводу.

11.11.Про проведення зборів учасникам повідомляють письмово (або в інший спосіб) не пізніше, ніж за ЗО днів до початку зборів із зазначенням часу та місця їх проведення, а також порядку денного.

11.12.    Керівництво поточною діяльністю ТОВАРИСТВА здійснює його виконавчий орган - керівник. Керівник самостійно вирішує всі питання діяльності ТОВАРИСТВА, крім тих, які належать до виняткової компетенції зборів учасників. Керівник підзвітний зборам учасників і організовує виконання їх рішень. Керівник не може бути одночасно головою зборів учасників.

11.13.    Керівник може призначатися рішенням зборів учасників зі складу учасників або найматися на контрактній основі.

11.14.    При наймі керівника ТОВАРИСТВА з ним укладають контракт, у якому визначено строїш найму, права, обов'язки та відповідальність керівника перед зборами учасників і персоналом ТОВАРИСТВА за умови його нотаріального забезпечення і звільнення з посади з урахуванням гарантій, передбачених чинним законодавством.

11.14.1. Керівник без доручення діє від імені  ТОВАРИСТВА, представляє його інтереси у відносинах з іншими підприємствами, організаціями в державних органах, укладає від його імені договори, здійснює наймання і звільнення персоналу ТОВАРИСТВА, укладає кредитні угоди та передає майно ТОВАРИСТВА в заставу, а також здійснює    інші    дії    з    оперативного    керівництва   роботою ТОВАРИСТВА. Збори учасників не мають права втручатися в оперативну діяльність Директора.

11.14.2.  Керівник призначає на посаду та звільняє з посади своїх заступників,   керівників   і   спеціалістів   підрозділів   апарату управління і структурних підрозділів ТОВАРИСТВА.

ЗАСНОВНИКИ (УЧАСНИКИ):

Кравченко Олег Володимирович                                                         _____________________

                                                                                                                                (підпис)

Томашевська Ірина Леонідівна                                                             _____________________

                                                                                                                                (підпис)

Будько Андрій Олександрович                                                      ___________________                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                (підпис)

                                                                                                     


© 2010-2024 Бесплатные рефераты скачать бесплатно. скачать бесплатно реферат на тему